สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

บุคลากร - เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 • thumbnail

  นายประทาน หาดยาว

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 • thumbnail

  นายสุนทร พินิจนัย

  ที่ปรึกษา 1

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก

  ที่ปรึกษา 2

 • thumbnail

  นายจีระ ทัศนศิริ

  ที่ปรึกษา 3

 • thumbnail

  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร

  ที่ปรึกษา 4

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ จุดาศรี

  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 • thumbnail

  นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์

  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 • thumbnail

  นางเมธาวี สิริพริมานันท์

  ผู้จัดการสหกรณ์

 • thumbnail

  นางหทัยวรรณ สามสทา

  เจ้าหน้าที่บัญชี

 • thumbnail

  นางสาววริยา แผ่นกระโทก

  เจ้าหน้าที่การเงิน

 • thumbnail

  นางสาวสาลินี อินทรไชยา

  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 • thumbnail

  นางสาวนลินี จันทิมา

  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 • thumbnail

  นายปิยะพร วิทยเขตปภา

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

^